لینک دانلود فایل{بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایه اول (دختر و پسر) - هوش}

بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایه اول (دختر و پسر) - هوش|40190884|ph|دانلود پژوهش بررسی اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پایة اول ( دختر و پسر ) هوش
نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان بررسی اثر مهد کودک بر هوش دانش آموزان پایه اول (دختر و پسر) - هوش آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.عنوان صفحه

فهوم هوش

هوش كلی

جنبه های مورد توجه روان شناسان

تعاریف هوش

ویژگیهای هوش

ویژگیهای عمومی هوش

انواع هوش

نظریه های معاصر هوش

نظریه های عاملی

نظریه های دو عاملی اسپیرمن

نظریه چند عاملی ترستون

تحلیل عوامل ترستون

مدلهای سلسله مراتبی ورنون

نظریة كتل

نظریه دو سطحی جنسن

نظریه های فرایند مداری هوش

عنوان صفحه

نظریة شناختی پیاژه

نظریه باز نمایی برونر

رویكرد و یا دیدگاه مؤلفه ای

جدول مولفه های هوش استبرنبرگ

یك توانایی یا چند توانایی

نظریه هوش گلیفورد

هوش و وراثت

خویشاوندی نسبی و هوش

تأثیرات فرهنگی در رشد كودك

تأثیر طبقه اجتماعی

پایگاه اجتماعی و اقتصادی

هوش

تفاوتهای جنسیتی در عملكرد هوش

آیا بهرة هوش ثابت است ؟

انواع تیز هوش و طبقه بندی تیز هوشان

ویژگیهای تیز هوشان

همبستگی هوش و حجم مغز

عنوان صفحه

نكات ضروری در مورد بهداشت و روان كودكان

تاریخچة پیدایش مقیاس اندازه گیری هوش

آزمونهای هوش .

آزمون هوش استانفورد – بینه ( فردی )‌

مقیاس جدید استنفوردبینه

مقیاس هوش وكسلر

آزمونهای گروهی هوش

آزمونهای چند بعدی هوش

آزمونهای ریون

طبقه بندی آزمونهای هوش بر حسب گروههای سنی

ب : مهد كودك تأثیركودكستان در رفتار اجتماعی كودك

تأثیر كودكستان در رشد مفاهیم ذهنی اطفال

رفتار اجتماعی در سنین بیش از مدرسه

واكنشهای عاطفی متقابل اجتماعی


« مفهوم هوش » (1)

در طول دهه های گذشته تغییر بسیاری كرده است و برطبق دیدگاههای غالب و ارزشهای رایج روز در هر دوره ، تعیین شده است و ابزاری كه برای اندازه گیری آن بكار رفته می رود همچنان در حال تغییر خواهد بود . هوش جنبه ای ازجنبه های گوناگون تفاوتهای فردی است كه هنوز درچارچوب كامل قرار نگرفته است ، از جمله‌های ویژگیهای فردی فرآیندهای ذهنی هستند كه مشاهده مستقیم این تفاوت در آنها بسیار دشوار و گاهی غیر ممكن است و لذا ما فقط از روی اعمال كه اشخاص انجام می دهند ، قادر هستیم كه به نیروهای ذهنی آنها پی ببریم ، مثلاً : كودكی كه مسائل را زودتر یاد می گیرد كودك با هوش نامیده می شود ، ولی كودك كه نمی تواند به آن سرعت فرا گیرد وقتی مهارتهای ساده را هم به زحمت می آموزد ، از لحاظ توانائیهای ذهنی دارای هوش ضعیف است بدین معنی كه هر دو كودك استعداد ذهنی دارند ولی این استعداد در اوّلی بیشتر از دوّمی است[1] . ( اسدی ، 74 )

هوش بر خلاف تصور عامه یك جوهر یا ملكه نیست بلكه متضمن اعمال واكنشهای ذهنی پیچیده ای است كه در رفتار فرد ظاهر می شود . از همین روست كه از هوش به خودی خود نمی توان تعریف جامعی ارائه دارد و سعی در تعریف ارائه هر تعریف مجددی از هوش ، نتیجه اش نامفهوم یا حداقل نارسا بودن تعریف است . لذا بسیاری از روان شناسان ، روش غیر مستقیم پیش گرفته و مثلاً از توضیح تفاوت میان هوش و عادت ، هوش وغریزه ، هوش و استعداد برای نشان دادن و جوه افتراقی آنها ، استفاده كرد ، و به تعریف معنا.ی آن نزدیك می شود و آن گاه این تعاریف كامل نشده را در هم ادغام كرده و با شناخت مجموعة ، این فعالیت ، به تصور كلی و مفهوم هوش نامحدودی نزدیك می شوند . شناختی كه تنها از طریق تظاهراتش در رفتار میسر می شود .(اسدی ، 74 )

هوش معمولاً در فهرست ویژگیهای فرد آمده و از جمله خصائص كم و بیش ثابت رفتار بشمار می رود . توصیف و اندازه گیری هوش قسمت عمدة وقت روانشناسان را به خود اختصاص داده است .

مطالعات آنان در این زمینه ارزش علمی و نظری دارد . ارزش علمی عبارت است از پی بردن به میزان كارآمدی افراد و تعیین اینكه ایشان تا چه حدودی و درچه قسمتهایی می توانند مفید واقع شده و موفقیت بدست آورند و ارزش نظری تحقیقات روانشناسان در مورد هوش این است كه می توانند شناخت انسان را در مورد خودش بیشتر كنند و تا حدی موجب ارضای كنجكاوی او شوند ( آستانبوس ، 74 )

وقتی ما از هوش انسان می گوئیم در واقع به رفتار و كردار او در موارد مختلف ، كه از وضعیت هوش او حكایت می كند توجه داریم . ( آستانبوس 74 )


هوش كلی :

هوش یعنی سازگاری فعال ، سازگاری آگاهانه در معنای وسیع كلمه ، نه سازگاری

منفعل. به عبارت دیگر هوش یعنی ایجاد اصلاحات در محیطی كه خود با آن سازگار می شود . وقتی فرد هوش خود را بكار می گیرد كه با موقعیتهای نسبتاً جدید و تازه باشد سازگار شود. ( مومنین ، 74 )

می توان هوش كلی را بصورت زیر تعریف كرد :

توانایی سازگاری آگاهانه و فعال با موقعیتهای تازه یا نسبتاً تازه ای كه خود با آن روبرو می شود . از آنجائیكه این موقعیتها ماهیت و پیچیدگی بسیار متغیری دارند بنابراین می توان پیش بینی كرد كه انواع هوش نیز باید همان تنوع و پیچیدگی موقعیتها را داشته باشد ، زیرا به كمك انواع سازگاریها و به كمك انواع آزمونهایی كه برای ما ارزشیایی عینی این سازگاریها ساخته می شود ، تعریف می گردند . ( مومنین ، 74 )

جنبه های مورد توجه روانشناسان :

زمینه سازگاری : از آنجا كه هوش بعنوان یك استعداد كلی سازگاری به حساب می‌آید ما می توانیم توجه خود را روی ماهیت نوع مسائل كه باید حل شوند متمركز كنیم در این صورت موارد زیر را در دست خواهیم داشت ؛

موقعیتهای ملموس

دنیای اجتماعی ، اشخاص ، انسانها . بنابر این از هوش علمی و انتزاعی و اجتماعی صحبت خواهیم كرد .

هوش[2] :

« در توانایی كسب ، بازیابی و استفاده از دانش به شیوه ای معنا دار ، درك و فهم ایده‌های عینی و انتزاعی و درك مناسبات بین اشیاء و ایده ها» (مترجم ماهر،1371 )

هوش : در هوش را می توان توانایی تشخیص برای « همگون سازی » [3] معلومات واقعی یادآوری حوادث گذشته دور و نزدیك ، استدلال منطقی ساختن و پرداختن مفاهیم ، ( چه ارقام ، چه كلمات ) تبدیل مفاهیم انتزاعی به لفظی : به انتزاعی ، تحلیل و ساخت و دارای معنی با مسائل و تقّدم هایی كه در یك موقعیت خاص مهم فرض می شوند ، تعریف كرد . ( كاپلان سادوك ، 1375 )

ابینگهاوس[4] :‌ « هوش عبارت است از قدرت تركیب كردن مواد » ( بیانی ، 1372 )‌

ثوراندایك4 « هوش عبارت از قدرت ابزار عكس العملهای خوب از نقطه حقیقت و هوش معدل استعدادهاست »‌ ( بیانی ، 1372 )

وكسلر5 « هوش عبارت از مجموع یا كل استعداد فرد كه دو را به انجام كار با هدف تفكری و به بر خورد موثر با محیط منجر می شود »‌ ( بیانی ، 1372 )

پیاژه6 : «‌ هوش پیشرفته ترین نوع سازش ذهنی است ، یعنی اینكه فرد در اثر تماس با محیط عناصر جدید را در محیط گرفته و به درون خود می برد وتوسط خویش بر محیط اثر می گذارد و در اصل این درون سازی و برون سازی سبب تعادل فردی می‌گردد . » ( سیف ، 1375 )

من هوش را به صورتی از تعادل یابی تعریف می كنم كه تمام ساختهای شناختی به سوی آن هدایت می شود . ( سیف ، 1375 )

كتل1 : « هوش به دوجزء بزرگ كه مكمل یكدیگرند تقسیم می شود؛ هوش متبلور ، هوش سیال

هوش متبلور2 : كه بر آمده از محیط یادگیرهاست

هوش سیال3 كه وابسته به وراثت است وتوان بالقوة فردرا نشان میدهد .( بهرامی ،1377 )

ترمن4 : › هوش استعداد و تفكر انتزاعی است »‌ ( شعاری نژاد ، 1370 )

اشترن5 : « هوش ، استعداد عمومی فرد برای سازگاری عقلی با مسائل و اوضاع تازه‌‌زندگی است . » ( شعاری نژاد ، 1370 )

مولر6 : «‌ هوش ، استعداد بینش در انسان و حیوان است »‌

كلوین7 : « هوش ، استعداد یادگیری است . »

كروارد8 : « هوش ، استعداد استفاده از تجربه های قبلی در مسائل تازه و پیش بینی مسائل بعدی است »

مان 1 : « او هوش را استعداد یادگیری و مورد استفاده قرار دادن آموخته های خود در سازگاری با اوضاع تازه و حل مسائل جدید است . »‌

بینه2 : « هوش ، ازچهار استعداد تركیب شده است : فهم ، ابتكار ، انتقاد و استعداد توجیه فكر در جهت معین. »

اسپیرمن3 : « هوش ، استعداد نظری عمومی است كه در همه انواع فعالیتهای ذهنی موثر است .‌»

بورینگ 4 : « هوش ، چیزی است كه بوسیلة آزمونهای هوش اندازه گیری شده است .»

(شعاری نژاد ، 1370 )

ویژگیهای هوش :

دیوید وكسلرمؤلف مقیاس هوش و كسلر بزرگسالان و مقیاس هوش و كسلر برای كودكان هوش را چنین تعریف می كند :

« توانایی یكپارچه فرد را عمل كردن عامرانه ، تفكر منطقی و توانایی كنار آمدن با محیط به نحوی موثر » ( پاشاشریفی ، 1377 )

ویژگیهای عمومی هوش :

بحث در جزئیات دیدگاه استربنرگ دربارة هوش از محدودة مطالب حاضر خارج است امّا می توان خلاصه ای از دیدگاه او را ارائه كرد . مؤلفه های مختلفی كه اشترنبرگ شناسایی كرده صورت سازمان یافته دارند و به صورت خوشه هایی با عناوین زیر عمل می كنند .

این چهار توانایی عمومی منجر به تحلیل مولفه ای از هوش نسیتند بلكه در بسیاری از تحلیهای عاملی آزمونهای هوش نیز به آن بر خوردیم .

................

81 صفحه فایل Word


مطالب دیگر:
پاورپوینت خلاصه کتاب مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه (تصحيح همايي) تالیف عزالدين كاشانيپاورپوینت دوره آموزشی مديريت منابع انساني (HRM)پاورپوینت خلاصه کتاب کاربرد نرم افزارهای تخصصی در اقتصاد کشاورزی تالیف یاوری، قوامی و امیرسرداریپاورپوینت سوال و جواب هایی در باب تربیت فرزندفایل اکسل فهرست بهای راهداری 1398تحقیق جامع و کامل ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقرراتپاورپوینت سیستم ها و فرآیند به دست آوردن مواد خام و کالای ساخته شدهپاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی رابینز ترجمه الوانی و دانایی فردپاورپوینت موفقیت شخصی و همسرداریتحقیق جامع مروري بر عملكرد بخش فرهنگ در برنامه چهارم توسعه (ميراث فرهنگي و گردشگري)تحقیق آسیب شناسی محیط خانواده و جامعه و انواع آنپاورپوینت مدیریت بحران چگونه است؟تحقیق رابطه بین ایدز و افسردگیتحقیق ازدواج و طلاق از دیدگاه روان شناسیتحقیق ایدز و افسردگی در زندانیانتحقیق افراد سمی و نحوه برخورد با آن هاتحقیق رابطه بین عصبانیت و قاعدگی مردانپاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزندهجزوه استقرار ماشین آلات در کارخانه و ایمنی ماشین آلاتپاورپوینت مدیریت عشق از تولد تا پایان زندگیتحقیق سیل و راه های جلوگیری از آنتحقیق نگرش، انواع نگرش و راه های تغییر نگرشپاورپوینت مکان های دیدنی شرق آسیاپاورپوینت فصل نهم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فردپاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده